Зміст

Теорія та історія державного управління

Колодій А. Ф. Концепція публічного (нового) врядування в її застосуванні до демократичних і перехідних систем

Малик Я. Й., Береза О. І. Забезпечення національної безпеки України у контексті європейської безпеки

Киричук О. С. Національний рівень європейського управління

Новак-Каляєва Л. М. Парадокси теорії та практики реалізації концепції прав людини: досвід великої французької революції

Парубчак І. О. Гуманітарні аспекти концепції державного управління процесами політичної соціалізації особи в Україні

Решота В. В. Загальний суд та суд публічної служби у судовій системі ЄС

Наконечний В. В. Онтологічна та епістемологічна складові науки державного управління

Попов С. А. Особливості факторів опору імплементуванню державно-управлінських нововведень

Рудніцька Р. М. Міжнародні та вітчизняні стандарти аудиту в державному управлінні – спільні та відмінні риси

 

Українська державність: історія та перспективи

Гонтар З. Г. Роль державного управління у вирішенні питань кадрового забезпечення пожежної охорони в західних областях України (1939 – 1959 рр.)

 

Механізми державного управління

Баштанник В. В. Концептуалізація механізмів трансформації наддержавних інтеграційних процесів (на прикладі ЄС)

Линник С. О. Реалізація в Україні глобальної стратегії ВООЗ “скорочення шкідливого споживання алкоголю”

Федорчак О. В. Оцінювання діяльності обласних державних адміністрацій на основі збалансованої системи показників

Добрєва Н. Ф. Регіональна політика розвитку транскордонного співробітництва

Довгань В. І. Механізм фінансування протиепізоотичних заходів в Україні

Дакал А. В. Державна політика щодо захисту прав дітей: вплив громадськості

Челпанова М. М. Механізми реалізації ресурсозберігаючої програми конкурентоспроможності аграрних підприємств

Непомнящий О. М. Cтратегічне управління розвитком житлового фонду населених пунктів

 

Державна служба

Гарасим В. В. Теоретичні основи державної освітньої політики у сфері підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації державних службовців

 

Економічна політика і фінанси

Шпак Н. О., Романишин М. І., Венгер О. І. Методи забезпечення економічної стабільності підприємств

Бліщук К. М., Третяк Г. С. Актуальні питання реформування податкової системи

Оліфіренко Л. Д. Роль держави-власника та держави-менеджера у розвитку корпоративного сектора економіки

Піхоцький В. Ф. Функціонування системи державного фінансового контролю   та її удосконалення

Капітан В. О. Поняття та роль соціальних процесів у забезпеченні економічної безпеки

Матвіїшин Є. Г. Підходи до систематизації інформації для економічного прогнозування на регіональному рівні

Чернобай Л. І., Стоцько С. Р. Інноваційна діяльність підприємств: сутнісна характеристика та проблеми її активізування

Шевченкo С. Г. Антикризове регулювання попиту на гроші

 


Відомості про авторів

 

[ Догори ]CONTENTS

Theory and history of public administration

Kolodiy A. Concept of public (new) governance and its implications for democratic and transitional systems

Malyk Ya., Bereza O. National security of Ukraine in the context of European security

Kyrychuk O. National level of European management

Novak-Kalyayeva L. Paradoxes of the theory and practice of the concept of human rights: the experience of the French revolution

Parubchak I. Humanitarian aspects of the public administration concept as to the processes of political socialization of individual in Ukraine

Reshota V. General court and civil cervice tribunal in the judicial system of the European union

Nakonechnyi V. Ontological and epistemological components of public administration science

Popov S. Peculiarities of resistance factors concerning implementation of state and administrative innovations

Rudnitska R. International and native standards of audit in public administration – common and distinctive features

 

Ukrainian institution of state: history and perspectives

Hontar Z. The role of public administration in staffing of fire service in western regions of Ukraine (1939 – 1959)

 

Mechanisms of public administration

Bashtannyk V. Сonceptualization of mechanisms of  transformation of overstate  integration processes (on the example of the EU)

Lynnyk S. Implementation in Ukraine of global strategy of who “to reduce the harmful use of alcohol”

Fedorchak O. Evaluation of regional state administrations activity on the basis of balanced score card

Dobrieva N. Regional policy of transborder cooperation development

Dovgan V. Mechanism of the anti-epizootic measures financing in Ukraine

Dakal A. State policy in the sphere of children's rights protection: influence of the public

Chelpanova M. Means of the realization of the resourse saving program of the agrarian enterprises competitiveness

Nepomnyaschiy O. Strategic management of settlements housing fund development

 

Public service

Harasym V. Theoretical bases of state educational policy in the sphere of training, retraining and advanced training of civil servants

 

Economic policy and finance

Shpak N., Romanyshyn M., Venger O. Methods of ensuring of economic stability of enterprises

Blishchuk K., Tretiak H. Topical issues of the tax system reforming

Olifirenko L. The role of state-owner and state- manager in development of corporate sector of economy

Pikhotskyi V. Functioning of state financial control system and its improvement

Kapitan V. The essence and role of social processes in providing of economic security

Matviyishyn Ye. Approaches to systematizing of information for economic forecasting at the regional level

Chernobaj L., Stotsko S. Innovation activity of enterprises: the essential characteristics and problems of its activation

Shevchenko S. Anticrisis adjusting of demand of money

 

[ Догори ]

© 2012 Львівський регіональний інститут державного управління НАДУ при Президентові України