Ефективність державного управління

Збірник наукових праць

Періодичне друковане видання

Рік заснування: 1999 р.
(перереєстрація здійснена у 2002 р., 2015 р.).
Свідоцтво про державну реєстрацію: Серія КВ № 21337-11137ПР від 04.03.2015 р.
Зареєстрований у міжнародному центрі періодичних видань (Франція):
ISSN
2070-4011.
Індексується у міжнародних наукометричних базах:
Index Copernicus ICV 2014: 21.63 (індексується з випуску №38)
Index Copernicus ICV 2015: 32.23
Google Scholar (індексується з 2012 року)
Фахове видання у галузях наук “Державне управління” та “Економіка”
(наказ МОН України №241 від 09.03.2016р.)
Періодичність:4 рази на рік.
Мова видання: українська, англійська, німецька, польська, російська.
Головний редактор: чл.-кор. НАН України Загорський В. С.
Заступник головного редактора: доц. Ліпенцев А. В.
Відповідальний секретар: доц. Каляєв А. О.
Прийом статей здійснюється за адресою:

Україна, 79491, Львів-Брюховичі, вул. Сухомлинського, 16.
Тел.: (032) 234-62-46.
Електронна пошта: editorlridu@ukr.net; statya.lviv@gmail.com

Periodic printed publication
Foundation year
: 1999 (re-registered in 2002, 2015)
State Registration Certificate: Series КV № 21337-11137PR from 04.03.2015
ISSN 2070-4011
Specialized publication in the fields of Public Administration and Economics
Periodicity: 4 times a year
Languages: Ukrainian, English, German, Polish, Russian
Editor-in-Chief: Corresponding member of the NAS of Ukraine V. S. Zahorskyi
Vice Editor-in-Chief: A. V. Lipentsev
Executive Secretary: A. O. Kaliaiev
Articles should be submitted to the following address:
16 Sukhomlynskoho Street, Lviv-Briukhovychi 79491, Ukraine
Tel.: (032) 234-62-46

E-mail: editorlridu@ukr.net; statya.lviv@gmail.com

Перелік видань:

  Випуск 1 - 2   Випуск 21   Випуск 36   Випуск 52
  Випуск 3   Випуск 22   Випуск 37   Випуск 53
  Випуск 4   Випуск 23   Випуск 38   Випуск 54
  Випуск 5   Випуск 24   Випуск 39   Випуск 55
  Випуск 6 - 7   Випуск 25   Випуск 40    
  Випуск 8   Випуск 26   Випуск 41    
  Випуск 9   Випуск 27   Випуск 42    
  Випуск 10   Випуск 28   Випуск 43    
  Випуск 11   Випуск 29   Випуск 44    
  Випуск 12   Випуск 30   Випуск 45    
  Випуск 13   Випуск 31   Випуск 46/47    
  Випуск 14-15   Випуск 32   Випуск 48    
  Випуск 16-17   Випуск 33   Випуск 49    
  Випуск 18-19   Випуск 34   Випуск 50    
  Випуск 20   Випуск 35   Випуск 51