- Титул ...

- Зміст ...

ЗМІСТ

Частина 1. Державне управління

 

Теорія та історія державного управління

Куйбіда В. С. Формування та реалізація нової регіональної політики в Україні

Петровський П. М. Проблема розуміння в контексті розвитку публічного управління в Україні

Дутчак Г. О. Діяльність Українського національного комітету в Парижі: глобальні уроки для державотворення України

Обіход М. М. Питання нормативно-правового регулювання державної молодіжної політики в період незалежності України

Токарський Т. Б. Еволюція теорії соціальної політики

 

Механізми державного управління

Федорчак О. В. Інституційний механізм державного управління

Динник І. П. Соціальні мережі як засіб суспільного розвитку

Долінченко О. М. Методичні аспекти дослідження демографічного розвитку великого міста

Дяченко О. І. Удосконалення державного регулювання у сфері забруднення навколишнього природного середовища радіаційними речовинами та радіаційними відходами

Ленігевич Б. В. Взаємодія органів державної влади та політичних партій: функціональний аспект

Павлюк Н. В. Удосконалення організаційно-правового механізму взаємодії інституцій публічного управління та організацій громадянського суспільства

Салькова Т. В. Досвід державного управління системою пенсійного забезпечення (на прикладі Франції

Харечко Д. О. Проблеми застосування нормативно-правового механізму щодо забезпечення житлом окремих категорій громадян

 

Державна служба

Пабат В. О., Жовнірчик Я. Ф. Управлінські компетентності державних службовців

Карпа М. І. Ознаки компетенційного підходу у концепціях та теоріях публічного управління

Безрук В. М. Особливості розвитку комунікативної компетентності державних службовців

 

Місцеве самоврядування

Заяць Д. Д. Питання статутів територіальних громад в інформаційно-методичній літературі в умовах реформи децентралізації

Базенко В. А. Європейський досвід управління розвитком фізичної культури та спорту на місцевому рівні

 

 

Частина 2. Економічна політика та фінанси

 

Економічна політика та фінанси

Ліпенцев А. В., Заверуха М. М. Інституціальні фактори функціонування тіньової економіки України

Борщук Є. М., Приймак В. І. Системність процесів детінізації національної економіки

Крайник О. П. Державне регулювання підприємницької діяльності в умовах активізації процесів регіонального економічного розвитку

Матвіїшин Є. Г., Третяк Г. С. Розвиток малого і середнього підприємництва в Україні в контексті міжнародної співпраці

Піхоцький В. Ф. Становлення державного аудиту для ефективного функціонування системи державного контролю

Бліщук К. М. Нові підходи в управлінні публічними фінансами

Бурик З. М., Куйбіда С. В. Оцінювання ефективності впливу держави на економічне зростання в Україні

Матвеєва О. Ю. Імперативи сталого розвитку територіальних громад та його загальнотеоретичні засади

Жолобчук І. М. Концептуальні основи формування механізмів екологічного управління в сучасних умовах

Калиневич Г. М. Аудит ефективності як засіб покращення фінансового контролю в системі освіти

Сікало М. В. Фактори, критерії і методи визначення ефективності регіонального управління зерновим ринком

Попський А. В. Державна політика розвитку, підтримки малого та середнього підприємництва у контексті європейської інтеграції

Шорохов В. В. Стандартизація як інструмент оптимізації бізнес-процесів на торгівельних підприємствах

 


Відомості про авторів

[ Догори ]CONTENTS

Volume 1. Public administration

 

Theory and history of public administration

Kuibida V. Formation and realization of a new regional policy in Ukraine

Petrovskyi P. The problem of understanding in the context of public administration development in Ukraine

Dutchak H. The activity of the Ukrainian national committee in Paris: global lessons for statebuilding in Ukraine

Obikhod M. The question of legal regulation of public youth policy in the period of Ukraine’s independence

Tokarskyi T. The evolution of social policy theory

 

Mechanisms of public administration

Fedorchak O. Institutional mechanism of public administration

Dynnyk I. Social networks as an instrument of social development

Dolinchenko O. Methodological aspects of researching demographic development of a big city

Diachenko O. Improvement of government regulation of environmental pollution by radioactive substances and radioactive waste

Lenihevych B. Interaction between public authorities and political parties: functional aspect

Pavliuk N. Improving the organizational and legal mechanism of interaction between public management institutions and civil society organizations

Salkova T. Experience of public administration of pension provision: the example of France

Kharechko D. Problems of using a normative and legal mechanism for the provision of housing to certain categories of citizens

 

Public service

Pabat V., Zhovnirchyk Ya. Managerial competences of public servants

Karpa М. Features of the competency approach in concepts and theories of public management

Bezruk V. Peculiarities of developing communicative competence of civil servants

Local government

Zaiats D. The question of local community statutes in informational and methodical literature under the decentralization reform

Bazenko V. The European experience in management of physical culture and sports development at the local level

 

 

Volume 2. Economic policy and finance

 

Economic policy and finance

Lipentsev А., Zaverukha М. Institutional factors of shadow economy functioning in Ukraine

Borshchuk Y., Pryimak V. Systemacity of national economy unshadowing processes

Krainyk О. Public regulation of enterpreneurial activity under activation of regional economic development

Matviishyn Ye., Tretiak H. Development of small and medium enterpreneurship in Ukraine in the context of international cooperation

Pikhotskyi V. Formation of the public audit for the effective functioning of the system of public control

Blishchuk K. New approaches in management of public finances

Buryk Z., Kuibida S. Efficiency evaluation of the governmental influence on the economic growth in Ukraine

Matveіeva О. Imperatives of sustainable development of territorial communities and its general theoretical framework

Zholobchuk I. Conceptual basis for the formation of ecological management mechanisms under present conditions

Kalynevych H. Efficiency audit as a means of improving financial control in education system

Sikalo M. Factors, criteria and methods of assessing efficiency of regional grain market management

Popskyi А. Public policy for developing and supporting small and medium enterpreurship in the context of European integration

Shorokhov V. Standardization as an instrument for optimization of business processes in commercial enterprises


About the Author

[ Up ]

© 2016 Львівський регіональний інститут державного управління НАДУ при Президентові України
© 2016 Lviv Regional Institute for Public Administration NAPA under the President of Ukraine