УДК 352(082)
ББК 67.401.43
Е 90
ISSN 2070-4011

ЕФЕКТИВНІСТЬ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ

Збірник наукових праць

Друковане фахове видання
Львівського регіонального інституту державного управління
Національної академії державного управління при Президентові України
(Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації:
серія КВ №21337-11137ПР від 04.03.2015
)

 

Випуск 1/2 (46/47)

 

За загальною редакцією  члена-кореспондента НАН України В. С. Загорського
та доцента А. В. Ліпенцева

 

У двох частинах

 

Висвітлено науково-практичні підходи, міркування та результати науково-практичних досліджень, що стосуються державного управління та його ефективності, державної служби і місцевого самоврядування. Розглянуто економічні та історичні проблеми державотворення, питання управління системою охорони здоров’я.

Для працівників органів державного управління та місцевого самоврядування, громадських організацій і об’єднань, науковців, усіх, хто цікавиться проблематикою державної служби, державного управління та місцевого самоврядування.

 

Рекомендовано вченою радою Львівського регіонального інституту державного управління  Національної академії державного управління при Президентові України (Протокол № 17/27 від 24.05.2016)

Збірник наукових праць внесений до Переліку наукових фахових видань України з галузей наук: “Державне управління”, “Економічні науки” (Наказ МОН України № 241 від 09.03.2016 р.), а також індексується у міжнародних наукометричних базах: Index Copernicus, Google Scholar.

 

Відповідальна за випуск: Н. З. Онисько
Редактори: Н. Б. Кічула, І. І. Стецик
Редагування текстів англійською мовою: Х. М. Кохалик
Комп’ютерна верстка, дизайн: Н. О. Свідерська, І. Б. Тарай
WEB-дизайн: А. І. Коцюба

 

Видавництво Львівського регіонального інституту державного управління
Національної академії державного управління при Президентові України
(Свідоцтво про внесення до Державного реєстру видавців: серія ДК №1819 від 27.05.2004 р.)

 

[ Догори ]

 УДК 352(082)
ББК 67.401.43
Е 90
ISSN 2070-4011

EFFICIENCY OF PUBLIC ADMINISTRATION

Academic papers collection

Printed specialized publication
Lviv Regional Institute for Public Administration
of the National Academy for Public Administration under the President of Ukraine
(State Registration Certificate of the print media outlet: Series К V № 21337-11137 PR from 04.03.2015)

 

Issue 1/2 (46/47)

 

Edited by Corresponding Member of the NAS of Ukraine Zahorskyi V. S.,
Associate Professor Lipentsev A. V.

 

In two parts

 

This publication highlights the scientific and practical approaches, different points of view and the results of scientific and practical research regarding public administration and its efficiency, public service and local government. The economic and historical problems of state formation are considered.

The publication targets public administration and local government employees, non-governmental organizations and associations, scientists as well as everyone who is interested in public service, public administration and local government problems.

 

Recommended by the Scientific Council of the Lviv Regional Institute for Public Administration of the National Academy for Public Administration under the President of Ukraine. (Protocol  № 17/27 dated May 24, 2016).

 

The collection of scientific papers is included in the list of scientific specialized publications of Ukraine in the fields of Public Administration and Economic Sciences (Decree of the Ministry of Education and Science of Ukraine № 241, dated March 09, 2016) and is indexed in the international scientometric databases Index Copernicus and Google Scholar.

 

Editor-in-Chief :  N. Z. Onysko
Editors: N. B. Kichula, I. I. Stetsyk
English text editing: Kh. M. Kokhalyk
Desktop publishing, design: N. O. Sviderska, I. B. Tarai
WEB-design: A. I. Kotsiuba

 

Publishing house of the Lviv Regional Institute for Public Administration
of the National Academy for Public Administration under the President of Ukraine.
(Certificate of registration in the State Register of publishers: Series DK № 1819 from 27.05.2004)

 

[ Up ]

© 2016 Львівський регіональний інститут державного управління НАДУ при Президентові України
© 2016 Lviv Regional Institute for Public Administration NAPA under the President of Ukraine