УДК 352(082)
ББК 67.401.43
Е 90
ISSN 2070-4011

ЕФЕКТИВНІСТЬ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ

Збірник наукових праць

Друковане фахове видання
Львівського регіонального інституту державного управління
Національної академії державного управління при Президентові України
(Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації:
серія КВ №21337-11137ПР від 04.03.2015
)

 

Випуск 45

 

За загальною редакцією  члена-кореспондента НАН України В. С. Загорського
та доцента А. В. Ліпенцева

 

Висвітлено науково-практичні підходи, міркування та результати науково-практичних досліджень, що стосуються державного управління та його ефективності, державної служби і місцевого самоврядування. Розглянуто економічні та історичні проблеми державотворення, питання управління системою охорони здоров’я.

Для працівників органів державного управління та місцевого самоврядування, громадських організацій і об’єднань, науковців, усіх, хто цікавиться проблематикою державної служби, державного управління та місцевого самоврядування.

 

Рекомендовано вченою радою Львівського регіонального інституту державного управління  Національної академії державного управління при Президентові України (Протокол № 13/23 від 29.12.2015 р.)

Включено до переліку наукових фахових видань України Постановою ВАК України №1-05/5 від 18.11.2009 р. (державне управління) та №1-05/2 від 10.03.2010 р. (економічні науки).
Тематика згідно з галуззю науки 25.00.00 – "Державне управління"; 08.00.00 – "Економічні науки" відповідно до чинного переліку галузей наук.

 

Відповідальна за випуск: Н. З. Онисько
Редактори: Н. Б. Кічула, І. І. Стецик
Переклад та редагування текстів англійською мовою: Х. М. Кохалик
Комп’ютерна верстка, дизайн: Н. О. Свідерська, І. Б. Тарай
WEB-дизайн: А. І. Коцюба

 

Видавництво Львівського регіонального інституту державного управління
Національної академії державного управління при Президентові України
(Свідоцтво про внесення до Державного реєстру видавців: серія ДК №1819 від 27.05.2004 р.)

 

[ Догори ]

 УДК 352(082)
ББК 67.401.43
Е 90
ISSN 2070-4011

EFFICIENCY OF PUBLIC ADMINISTRATION

Academic papers collection

Collection of Academic Papers
Lviv Regional Institute for Public Administration
of the National Academy for Public Administration under the President of Ukraine
(State Registration Certificate of the print media outlet: Series К V № 21337-11137 PR from 04.03.2015)

 

Issue 45

 

Edited by Corresponding Member of the NAS of Ukraine Zahorskyi V. S.,
Associate Professor Lipentsev A. V.

 

The scientific and practical approaches, different points of view and the results of scientific and practical researches concerning public administration and its efficiency, public service and local government are given. Economic and historical problems of state formation, issues of the health care system management are considered.

It is intended to be used by employees of public authorities, local government bodies, non-government organizations and associations, scientists, everyone interested in public service, public administration and local government issues.

 

Recommended by the Academic Council of the Lviv Regional Institute for Public Administration of the National Academy for Public Administration under the President of Ukraine. (Protocol № 13/23 dated December 29, 2015).

 

Included in the list of scientific specialized editions of Ukraine by the Decree of the Presidium of the Higher Attestation Commission of Ukraine №2-05/6 from 02.07.2008.Thematic edition according to the field of science 25.00.00 – "Public administration"; 08.00.00 – "Economic sciences" in accordance with the current list of fields of science.

 

Editor-in-Chief :  N. Z. Onysko
Editors: N. B. Kichula, I. I. Stetsyk
English translation and text editing: Kh. M. Kokhalyk
Computer make-up: N. O. Sviderska, I. B. Tarai
WEB-design: A. I. Kotsiuba

 

Publishing house of the Lviv Regional Institute for Public Administration
of the National Academy for Public Administration under the President of Ukraine.
(Certificate of registration in the State Register of publishers: Series DK № 1819 from 27.05.2004)

 

[ Up ]

© 2015 Львівський регіональний інститут державного управління НАДУ при Президентові України
© 2015 Lviv Regional Institute for Public Administration NAPA under the President of Ukraine